Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014

Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014  Under torsdagen kom Länsstyrelsen i Stockholm ut med årets bostadsmarknadsenkät. i enkäten har Stockholms 26 kommuner fått svara på ett antal frågor gällande bostadssituationen i respektive kommun. Föga förvånande är att det råder bostadsbrist i alla kommuner. I Sollentuna är detta dock en relativ ny företeelse enligt kommunen då förra året var första gången sedan 2006 som det rådde bostadsbrist i kommunen. Läget kommer dock vara oförändrat till 2019.

Bland kommunens mer intressanta svar i enkäten är att det fram till 2019 planeras byggas 600 hyresrätter, 1500 bostadsrätter, 1000 ägarlägenheter och 200 övriga bostäder i kommunen. Detta samtidigt som kommunen arbetar för ett brett utbud och det som efterfrågas av invånarna, både befintliga och nya, är hyresrätter. Ändå planerar kommunen endast för att 24 procent av nyproduktionen ska vara den upplåtelseform som folk efterfrågar. Än mer förvånande är att kommunen planerar för 1000 ägarlägenheter då det mellan år 2009 och 2013 endast byggdes 700 ägarlägenheter i hela Sverige. Än en gång kan man fråga sig varför kommunen planerar för upplåtelseformer som få efterfrågar?

På frågan hur många lägenheter som kommer påbörjas 2014 svarar kommunen 236 hyresrätter och 269 bostadsrätter. Siffrorna för 2015 landar på 185 hyresrätter och 347 bostadsrätter. Inget av åren finns det några planer på att påbörja några ägarlägenheter men åter igen framgår det tydligt att kommunen nedprioriterar den upplåtelseform som folk vill ha.

Ett svar som fångade mitt intresse speciellt var det på frågan hur många outhyrda lägenheter det finns i allmänhyttan. Enligt svaren finns det mindre än åtta stycken outhyrda lägenheter i hela länet inom allmännyttan. Det som fångar mitt intresse är att jag vet att bara i en av våra grannkommuner som börjar på S finns det åtta stycken outhyrda lägenheter i en fastighet och har gjort så i många år. Detta är heller inget ovanligt för det aktuella bolaget.

Sammanfattningsvis kan sägas att rapporten är klart läsvärd men att uppgifterna ska tas med en nypa salt och inte ses som en absolut sanning. Något som är tråkigt då enkäten är den enda sammanställningen av denna storlek gällande bostadssituationen i länet.