Kommunala skatteutjämningssystemet – en fråga som enar Sollentuna

Kommunala skatteutjämningssystemet – visst låter det spännande? Inte? Om vi istället då tar vinkeln att skatteutjämningssystemet innebär att alla som betalar inkomstskatt i Sollentuna betalar mer i skatt än man hade behövt. Till detta ska även läggas 841 kronor som Riksdagen vill att denna extraskatt ska öka med. Intresserad nu?

Varför denna extraskatt då kanske du tänker. Jo, sollentunaborna får betala extra för att kommunen har en välskött ekonomi och har en förmåga att locka till sig välutbildade personer. Detta för att kommuner som inte har en lika välskött ekonomi ska kunna fortsätta vansköta sin ekonomi och få mer bidrag från det kommunala skatteutjämningssystemet. Ett system där ett fåtal kommuner tvingas att betala till alla övriga kommuner. I stort sätt ligger alla kommuner som är nettobetalare i Stockholmsregionen.

Att jag skriver om detta nu beror på att det på senaste Kommunfullmäktige var det uppe en punkt angående remissvar på en skrivelse från Finansdepartementet om förändringar i skatteutjämningssystemet som leder till att kommuner som redan idag betalar mycket ska betala ännu mer bara för att man sköter sig.

Alla med sunt förnuft inser att ett system där man blir bestraffad för att man sköter sig har ett inbyggt systemfel i sig. Som tur är har vi många förnuftiga människor i Sollentuna och förslaget till remissvar var underskrivet av Sollentunapartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Under fullmäktigemötet anslöt sig även Sverigedemokraterna och Centerpartiet till gruppen. Enda parti som var emot det hela var Vänsterpartiet som yrkade avslag på Kommunstyrelsens förslag.

Att se en sådan samstämmighet i en sådan viktig fråga är en fröjd även om man kan tänka att visa partier inte kommer ligga på lika hårt för att få igenom kommunens remissvar. Om jag hade fått bestämma hade världen inte bara varit en bättre plats utan det kommunala skatteutjämningssystemet hade övergetts innan det ens hade sjösatts.

Filed in Politik, Sollentuna | Comment Now

Golfbollar viktige än människor

SkyltNär man är ute och går eller cyklar på gång- och cykelbanan förbi Sollentuna golfklubb möts man av en skylt som utropar “Varning för golfbana håll till vänster”. Skylten är även förtydligad med målning på gång- och cykelbanan. Anledningen till skylten är troligtvis att golfbanan har anlagt en “driving range” med sikte på gång- och cykelvägen och trots högt staket är man säker på att medlemmarna kommer sikta för högt då gångare och cyklister är i fara.

Frågan är om man inte redan siktat för högt? För skyltningen och målningen är inget som man från kommunens sida känner till. Detta betyder alltså att det handlar om olaglig skyltning på kommunal mark.

Kommunen är uppmärksammad på skyltningen och förhoppningsvis ser vi en åtgärd inom kort. Det mest intressanta är dock att visa anser att golfbollar är viktigare än människor. Det är även intressant att de som beställt och betalat för det hela anser att gångare och cyklister gott kan samsas på en yta som inte ens motsvarar en axelbredd.

Filed in Sollentuna, Trafik | Comments Off

Motion från Sollentunapartiet

I förra veckan lämnade Sollentunapartiet in en motion gällande att få ett bättre trafikflöde för alla trafikslag i kommunen samt utforma trafikmiljön med fokus på trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet. Motionen riktar in sig på kommunens trafiksignaler då dessa med dagens programmering lämnar mycket övrigt att önska gällande ovanstående. Att ingen lokal hänsyn till trafikmiljön tas när nya trafiksignaler programeras gör inte heller saken bättre.

Sollentunapartiet hoppas att det ska bli en majoritet bakom motionen så Sollentuna och dess invånare kan få både en bättre trafiksäkerhet, trafikmiljö och miljö i allmänhet. För som situationen är idag är allt detta eftersatt och någon vilja till förändring från majoritetens sida verkar inte finnas.

Motionen, som kommer komma upp på ett kommande fullmäktigemöte, kan du läsa i sin helhet nedan.

Motion från Sollentunapartiet om
Översyn av kommunens trafiksignaler
I en kommun som Sollentuna, som genomkorsas av flera större trafikleder, är det viktigt att trafikflödet, både gällande cykeltrafik, gångtrafik och biltrafik, sker på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt. För att få ett effektivt flöde som både är anpassat till dagens trafikflöde och tar hänsyn till miljön och säkerheten gäller det bland annat att anpassa trafiksignalerna till trafikmängden.

Dagens intervaller vid trafikljusen vid kommunens vägar är programmerade efter en mall som gällde när Sollentuna Energi hade hand om trafiksignalerna och ingen analys av dagens trafikflöde har skett. Detta innebär att kommuns trafiksignaler, nuvarande såsom nya, anpassas efter en mall som inte tar hänsyn till det ändrade trafikflödet. Detta skapar onödiga köer för cyklister, gående och bilister. I längden innebär detta en negativ miljöpåverkan.

Det finns inte heller något uttalat mandat från majoriteten i kommunen att ändra detta eller göra en övergripande analys av tidsintervallerna gällande trafiksignalerna eller utreda miljöpåverkan. Det förekommer heller inte någon periodvis översyn av intervallerna med hänsyn till ändrade
trafikflöden.

Sollentunapartiet föreslår därför:

att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att se över alla kommunens. trafiksignaler samt ta fram en plan över vilka signaler som behöver anpassas efter det aktuella trafikflödet.

att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att ta fram en plan över hur man ska arbeta med att periodvis se över alla kommunens trafiksignaler och anpassa dessa tillaktuellt trafikflöde.

att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att genomföra en analys, både med ett flödesperspektiv och ett trafiksäkerhetsperspektiv, vid dagens övergångsställen. Detta för att fastställa hur överfarten kan ske på bästa sätt med hänsyn till cyklister, gångtrafikanter och bilister.

att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att analysera alla kommunens trafiksignaler ur perspektivet om dessa behövs eller eller ej, sett ur ett miljö-, säkerhets- och trafikflödesperspektiv.

att Kommunen aktivt ska ligga på Trafikverket för att Trafikverket ska genomföra ovanstående punkter/åtgärder längs alla statliga vägar i kommunen.

Sollentuna den 2015-03-06

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg

Filed in Politik, Sollentuna, Trafik | Comments Off

Kommunfullmäktige 5 mars 2015

Foto: Wikipedia/Johannes Scherman.

Kommunhuset.

I torsdags samlades återigen 61 kvinnor och män i Sollentunasalen i Turebergshuset för kommunfullmäktigemöte. Dagordningen för dagen var förhållandevis kort och jämfört med förra mötet klarade ordföranden sitt jobb bra.

Centerpartiet tog upp en ordningsfråga gällande att inte alla möteshandlingar läggs ut på internet. Efter ett något förvirrat inledande svar lovade ordföranden i kommunfullmäktige att man ska göra allt i sin makt för att ge allmänheten tillgång till alla handlingar via hemsidan men han kunde inte lova att man skulle lyckas. Både jag själv och Sollentunapartiet anser att det är självklart att alla handlingar inför ett kommunfullmäktigemöte ska finnas tillgängligt via kommunens hemsida. Det handlar inte om något tekniskt hinder, som visa försöker få det till, utan om ointresse att det inte finns redan idag.

Gällande beslutsärendena ställde sig Sollentunapartiet bakom den återremiss som Moderaterna la fram gällande Centerpartiets motion om byggandet av bostäder och vänthall på busstorget. Detta betyder dock inte att vi ställer oss bakom motionen då vi anser att busstorget är ett olämpligt ställe att bygga bostäder på. Detta främst med anledning av närheten till järnvägen och det faktum att butikslokaler och lägenheter skulle innebära en trafiksäkerhetsrisk då mängden gångtrafikanter som måste korsa bussfilerna skulle öka. En vänthall ser vi dock positivt på.

Mötes andra motion handlade om Edsvik och att man skulle anlägga en fast scen, restauranger och en plaskdamm i området. I denna fråga röstade Sollentunapartiet med majoriteten för avslag på motionen. Anledningen till detta är att vi anser att det redan finns tillräckligt med restauranger i området och hur som helst är etableringen av restauranger i kommunen ingen fråga för Kommunfullmäktige. En fast scen finns det heller ingen större mening med då en mobil scen som kan anpassas efter gällande event är bättre. En fast scen skulle bara ta upp onödigt utrymme merparten av tiden och försvåra för andra användningar av området. En plaskdamm finns det heller ingen efterfrågan på och risken är stor att denna skulle bli ett fågelbad för traktens änder.

Inget av det som togs upp i motionen har heller i någon större omfattning efterfrågas av sollentunabor i den medborgardialog om området som kommunen haft. Att alla sollentunabor ska få mer att säga till om är en grundbult hos både mig och Sollentunapartiet.

Frågan återremitterades efter att Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade för detta. Detta innebär att frågan kommer komma upp igen på ett kommande fullmäktige efter att gått ett varv till inom tjänstemannaorganisationen.

Filed in Politik, Sollentuna, Trafik, Uncategorized | Comments Off