Rörigt på årets första fullmäktige

[caption id="attachment_1414" align="alignright" width="182"]Foto: Wikipedia/Johannes Scherman. Kommunhuset.[/caption]Under torsdagskvällen var det dags för årets första Kommunfullmäktigemöte. För att vara fullmäktige var det ovanligt få punkter på dagordningen. Detta märktes dock inte på tidsåtgången då det rådde både teknikproblem (läs urladdade batterier) och förvirring från presidiet i ett antal frågor.

Bland annat lästes fel namn upp när det gällde val till olika utskott och visa valärenden fanns inte med trots att dessa anmälts i förtid. Allt redde dock förhoppningsvis upp sig men alldeles säker kan man inte vara innan protokollet är utskrivet. Kanske var det ett tecken att kommunjuristen var där och höll en kort utbildning i grunderna för fullmäktiges arbete och bland annat nämnde hur felaktiga protokoll ska handhas. Med andra ord bör alla ledamöter veta detta om det blir aktuellt.

Bland ärendena kan nämnas Socialdenokraternas motion om att ställa sociala- och miljökrav vid kommunala upphandlingar. Sollentunapartiet ställde sig bakom andemeningen i motionen och att man ska ställa sociala- och miljö krav vid upphandlingar. Visa av motionens att-satser är dock tveksamma ur ett lagligt och ekonomiskt perspektiv. Sollentunapartiet röstade för Miljöpartiets förslag.

Intressant var också att Sverigedemokraterna för första gången denna mandatperiod var framme vid talarstolen just gällande detta ärende. Vad man ville var dock mer oklart då man hade svårt att säga vad man ville med sin protokollsanteckning. I slutet av mötet kunde man dock lämna en protokollsanteckning gällande vad man tyckte i frågan. För en annan känns det konstigt att man inte i förväg vet vad man tycker när man lämnar en protokollsanteckning eller en reservation.

Härskartekniken från Kommunfullmäktiges ordförande mot Sverigedemokraternas gruppledare var dock ett lågvattenmärke, oavsett politiska åsiktsskillnader ska man respektera varandra. Att man inte tycker lika hör till demokratin.

Ett annat ärende av intresse var fyllnadsval för Sollentunapartiets ersättarplatser i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. I den förstnämnda blev undertecknad invald och i den sistnämnda Vahe Avetian.