Klart var studentbostäder ska byggas i Rotebro

Nu är det klart var det kommer byggas studentbostäder i Rotebro. På senaste PEU-mötet (Plan- och exploateringsutskott) togs det under §9/2014 Inriktningsbeslut avseende förberedande genomförande för studentbostäder m.m. inom kvarteret Ritsalen, Rotebro följande beslut:

“Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att förbereda ett genomförande för studentbostäder m.m. inom kvarteret Ritsalen med den inriktning som framgår av tjänsteutlåtande 2013-12-17 samt att för detta syfte ta medel i anspråk ur exploateringsbudgeten.”

I sammanfattningen i ärendet preciserar man placeringen och vad beslutet innebär:

“Detta inriktningsbeslut avser ett förberedande genomförande för studentbostäder m.m. inom fastigheterna Ritsalen 3-4, Rotebro, och innebär att medel ur exploateringsbudgeten får tas i anspråk för att genomföra nödvändiga utredningar etc.”

Ritsalen 3 omfattar grusplanen bakom Rotebro Centrum, samma grusplan som idrottshallen och en ny park ska byggas på och Ritsalen 4 är parkeringsplatsen intill.

Jag har i tidigare inlägg skrivit om min inställning till byggandet av studentbostäder kontra ungdomsbostäder och andra bostäder så istället för att upprepa mig hänvisar jag till tidigare inlägg.