Medborgarundersökning 2013 i Stockholms län

Nutid och FramtidIdag publicerade Länsstyrelsen i Stockholm enkätundersökningen ”Medborgarundersökning 2013”. Enkäten, som har gått ut till 8 000 länsbor, är en uppföljning på en liknande undersökning som gjordes 2011.

Slutsatsen av enkäten kan sägas vara positivt då stockholmarna överlag är positiva över sin situation och hur man upplever Stockholms län och kommuner. Bland annat anser 85 procent sin fritid som meningsfull och det kan säkert ha att göra med att en stor andel anser sig ha nära till natur och grönområden samtidigt som detta anses som viktigt att ha i närområdet. Många efterlyser dock fler grönområden, vilket nog kan vara bra för visa politiker att ta till sig.

Buller och luftföroreningar uppklevs, föga förvånande, som störande vilket direkt syns när det gäller prioriteringar gällande boendet. Då vill vi ha det tyst och lugnt samt närhet till kollektivtrafik och butiker. Även detta något att tänka på innan man bygger nya bostadsområden utan spårbunden trafik och planerar nya bostadsområden vid mynningen av motorvägstunnlar.

Intressant också att folk ser positivt på utvecklingen för sin egen ekonomi men betydligt mer negativt på dito för kommunerna och landstinget. När den gäller den senare finns det nog fog för oro och även visa kommuner har visat på tveksam ekonomisk styrning.

Dokument
Ladda hem tabellen med alla frågor och svarsfördelningen >>>