Fler och mer cykelvägar behövs #2

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="252" caption="En av sträckorna där blandtrafik måste byggas bort."]En av sträckorna där blandtrafik måste byggas bort.[/caption]Som jag skrev i förra veckan behöver Sollentuna snarast åtgärda sitt nord-sydliga gång- och cykelvägnät så att det blir sammanhängande. Då som nu behövs det ungefär 2,5 kilometers kompletteringar för att förverkligas. Helst skulle jag se att kommunen satsar på ett storskaligt expresscykelvägnät men som en första åtgärd är ett sammanhängande nord-sydligt nät en prioritet.

Del 2 av denna komplettering, som är en del av Sollentunapartiets budgetförslag inför nästa års budget, är även den i Norrviken och är en sträcka på drygt hundra meter med början vi Snöbollsvägen i söder. Om denna korta bit kompletterades med en gång- och cykelbana skulle cyklister och gående slippa ge sig ut i den farliga blandtrafiken på platsen. En annan trafikfarlig konstruktion vid denna plats är där gång- och cykelvägen norrifrån slutar och ett högt plank skymmer sikten och eventuella bilar som kommer från fastigheten bredvid. För större bild klocka på bilden.