www.astrowebb.com
Lunar Reconnaissance Orbiter 
Uppdrag: Lunar Reconnaissance Orbiter/Lunar CRater Observation and Sensing Satellite.
Uppskjutning: Klockan 23:32 den 18 juni 2009.
Uppskjutningsplats: Startplatta 41.
Uppdragslängd: Minst ett år (LRO). fyra månader (LCROSS).
Bärraket: Atlas V.
Omloppsbana: 30 -216 kilometer.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Info. om instrumenten.
LCROSS.
- Länkar -
Amerikanska rymdsonder
 
Månen| Lunar Reconnaissance Orbiter
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-05-06

Ombord på Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) finns det sex stycken huvudinstrument. Dessa instrument kommer användas för att dels kartlägga månens yta och dess typografi dels för att mäta strålningen på månen och i dess närhet. En annan viktig uppgift är att kartlägga förekomsten av vattenis. Läs även om LCROSS >>>

Placering av de olika instrumenten på LRO.
Placering av de olika instrumenten på LRO.
Bild: NASA.

CRaTER (Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation)
CRATERs uppgift är att mäta den globala strålningen på månen och hjälpa forskarna att förstå hur denna påverkar biologiska varelser. Uppgiften är en av de viktigaste som LRO har och den vetskap som vi får från CRaTER är en förutsättning inför kommande bemannade långtidsuppdrag till månen.

De teknik som CRaTER använder är hämtad från tidigare framgångsrika uppdrag och består av en sensor och en elektronikbox. Strålningen som CRaTER kommer mäta ligger över 10 mEV (miljoner elektronvolts) och går under namnet djuprymdsstrålning. I denna kategori ingår strålning både från Solen och från andra galaxer. Då instrumentet bygger på gammal och beprövad teknik uppfyller instrumentet även kravet på att vara så billigt som möjligt.

DIVINER
DIVINERs främsta uppgift är att mäta temperaturen på månens ytan. Då de kommande bemannade uppdragen kommer vara långtidsuppdrag på flera veckor och månader är det viktigt att veta hur temperaturen skiftar mellan dag och natt vid utvecklandet av nya rymddräkter och  isoleringsmaterial. Mätningarna ger även uppgifter om var det kan finnas ytlig vattenis och var terrängen består av stenblock.

För att kunna genomföra mätningarna består DIVINER av en multikanals solreflektor och infraröda radiometerfilter. Med hjälp av två identiska teleskop kan DIVINER fånga in den information som behövs för att utföra de nödvändiga temperaturmätningarna. Genom att skanna av det infraröda spektrumet kan DIVINER fastställa temperaturen.

LAMP (The Lyman-Alpha Mapping Project)
LAMPs huvuduppgift är att kartlägga de partier av månytan som ständigt ligger i skuggan. Den främsta uppgiften för LAMP är att kartlägga alla dessa områden. Instrumentet ska även leta efter vattenis inom dessa områden. Med hjälp av LAMP räknar NASA med att få en komplett kartbild över de områdena som ligger i permanent skugga.

LAMP kommer även användas för att kartlägga månens atmosfär. Instrumentet kommer även att testa olika tekniker som kommer hjälpa framtida rymdsonder och robotar att utforska de, ur optisk synvinkel, mörka områdena av månen.

Tack vare sin placering på LRO kommer sensorerna på LAMP att peka rätt ner på månen och kunna fånga upp det UV-ljus som kommer från de mörka partierna på månen. Detta UV-ljus är för svagt för att kunna detekteras av människans ögon eller av de andra instrumenten ombord på LRO.

LEND (Lunar Exploration Neutron Detector)
LEND är ett rysktbyggt instrument vars främsta uppgift är passivt mäta den ström av neutroner som hela tiden skickas ut från månen. Neutronerna är ett resultat av den kosmiska strålningen som träffar månens yta med full kraft. Strålningen gör att neutroner frigörs och genom att mäta bland annat mängden och hastigheten på de neutroner som frigörs kan forskarna kartlägga sammansättningen av månens yta och vad som finns under denna. Detta då olika material bromsar in neutroner olika mycket. Främst är det vattenis som är intressant att finna.

LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter)
Med hjälp av en laser kommer instrumentet LOLA att rita upp en typografisk karta över hela månens yta. Att ha en global och lokal förståelse över månens typografiska struktur anses nödvändigt för att kunna genomföra säkra landningar. Instrumentet kommer även användas för att kartlägga förekomsten av vattenis i de områdena som ligger i permanent skugga.

LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera)
LROC kommer användas för att kartlägga månens yta och leta efter områden som kan användas som landningsplatser. Instrumentet kommer även att kartlägga polområdena noga (100 meter/pixel) för att bland annat se vilka områden som ligger i permanent skugga. Totalt består LROC av de kameror för synligt ljus, en för närbilder och en för vidvinkel, och med den förstnämnda kommer instrumentet kunna ta fotografier av ytan med en upplösning av 50 centimeter/pixel.

LROC kommer även användas för att överlappa de områdena som fotograferades under Apolloprojektet för att jämföra antalet kratrar. Information om hur många nya kratrar som har bildas sedan Apolloprojektet ger kunskap om hur vanliga denna typ av nedslag på månytan är. Med hjälp av den kunskapen kan NASA sedan uppskatta hur stor risk nedslag av olika typ utgör för de astronauter som ska besöka månen.

Mini-RF
Mini-RF är ett demonstrationsinstrument som ska demonstrera en ny typ av lättviktig singelbländdarradar. Förhoppningsvis kommer instrumentet kunna användas för att finna vattenis.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.