Tag Archives: trafiksäkerhet

Kommunvelometern 2014

Ögnade just igenom årets upplaga av Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Tyvärr är det bara 36 av landets 290 kommuner som svarat så det går inte att dra några landstäckande slutsatser av det hela. Att det även är kommunerna själva som rapporterar in gör den än mer osäker, speciellt svaren på hur många man har som jobbar med […]

Trafikfarliga lösningar

Nyanlagda gång- och cykelvägar är något som jag gillar men när en nyanläggning leder till en försämring av trafiksäkerheten är det inte lika roligt. Gång- och cykelvägen jag har i åtanke är den som går från Ruddbecksskolan till Shellmacken i Edsberg. Delvis går den samma sträcka som en tidigare oasfalterad gång- och cykelväg. Den nyasfalterade […]

Finns det några cykelvägar?

Efter att ha läst en del om cykelvägar kontra gång- och cykelvägar i Facebooksgruppen Cyklistbubblan började jag fundera på om vi har några cykelvägar i Sollentuna? Oseparerade gång- och cykelvägar finns det gott om och exempelvis runt Stinsen och utanför Rotebro Handel finns även separerade dito. Några renodlade gångvägar finns det också även om dessa […]

Ojämlik trafiklagstiftning

Varför är gatunätet så ojämlikt och människoförarkantande? Varför prioriterar kommunerna och staten bilismen i städerna framför gångtrafikanter och cyklister? Vid en titt på trafiklagstiftningen framträder snabbt att lagstiftningen är skriven med bilismen som utgångspunkt. Det skrivs om övergångsställen, cykelöverfarter etc men inget om bilöverfarter. Lagstiftningen anser att gångtrafikanter och cyklister ska ses som ett hinder […]