Motion från Sollentunapartiet

I förra veckan lämnade Sollentunapartiet in en motion gällande att få ett bättre trafikflöde för alla trafikslag i kommunen samt utforma trafikmiljön med fokus på trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet. Motionen riktar in sig på kommunens trafiksignaler då dessa med dagens programmering lämnar mycket övrigt att önska gällande ovanstående. Att ingen lokal hänsyn till trafikmiljön tas när nya trafiksignaler programeras gör inte heller saken bättre.

Sollentunapartiet hoppas att det ska bli en majoritet bakom motionen så Sollentuna och dess invånare kan få både en bättre trafiksäkerhet, trafikmiljö och miljö i allmänhet. För som situationen är idag är allt detta eftersatt och någon vilja till förändring från majoritetens sida verkar inte finnas.

Motionen, som kommer komma upp på ett kommande fullmäktigemöte, kan du läsa i sin helhet nedan.

Motion från Sollentunapartiet om
Översyn av kommunens trafiksignaler
I en kommun som Sollentuna, som genomkorsas av flera större trafikleder, är det viktigt att trafikflödet, både gällande cykeltrafik, gångtrafik och biltrafik, sker på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt. För att få ett effektivt flöde som både är anpassat till dagens trafikflöde och tar hänsyn till miljön och säkerheten gäller det bland annat att anpassa trafiksignalerna till trafikmängden.

Dagens intervaller vid trafikljusen vid kommunens vägar är programmerade efter en mall som gällde när Sollentuna Energi hade hand om trafiksignalerna och ingen analys av dagens trafikflöde har skett. Detta innebär att kommuns trafiksignaler, nuvarande såsom nya, anpassas efter en mall som inte tar hänsyn till det ändrade trafikflödet. Detta skapar onödiga köer för cyklister, gående och bilister. I längden innebär detta en negativ miljöpåverkan.

Det finns inte heller något uttalat mandat från majoriteten i kommunen att ändra detta eller göra en övergripande analys av tidsintervallerna gällande trafiksignalerna eller utreda miljöpåverkan. Det förekommer heller inte någon periodvis översyn av intervallerna med hänsyn till ändrade
trafikflöden.

Sollentunapartiet föreslår därför:

att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att se över alla kommunens. trafiksignaler samt ta fram en plan över vilka signaler som behöver anpassas efter det aktuella trafikflödet.

att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att ta fram en plan över hur man ska arbeta med att periodvis se över alla kommunens trafiksignaler och anpassa dessa tillaktuellt trafikflöde.

att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att genomföra en analys, både med ett flödesperspektiv och ett trafiksäkerhetsperspektiv, vid dagens övergångsställen. Detta för att fastställa hur överfarten kan ske på bästa sätt med hänsyn till cyklister, gångtrafikanter och bilister.

att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att analysera alla kommunens trafiksignaler ur perspektivet om dessa behövs eller eller ej, sett ur ett miljö-, säkerhets- och trafikflödesperspektiv.

att Kommunen aktivt ska ligga på Trafikverket för att Trafikverket ska genomföra ovanstående punkter/åtgärder längs alla statliga vägar i kommunen.

Sollentuna den 2015-03-06

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg